Perfil [14]: Kaer Knaar iha Komisaun Anti-Korrupsaun (KAK)

José Neves Samala-Rua kaer knaar iha Komisaun Anti-Korrupsaun (KAK)Hafoin Aderito de Jesus Soares, Samala-Rua nia companheiro da luta iha RENETIL, simu posse nudar primeiru Komisariu KAK iha loron 22 fulan Fevereiru 2010, Samala-Rua hamutuk ho Manuel Bucar hetan konfiansa ba simu kargu nudar Komisariu Adjuntu. Sira simu pose iha loron 16 Marsu 2010. Ho lideransa husi Komisariu Aderito de Jesus Soares, sira na’in tolu halo esforsu oioin hodi harii no hala’o funsionamentu instituisaun ne’e nudar orgaun polisia kriminal espesializadu ba krime korrupsaun ho funsaun prevensaun, sensibilizasaun publika no investigasaun kriminal. Simu kargu nudar Komisariu Adjuntu ba Edukasaun, Kampane no Peskiza husi 2010 to’o 2014. Hafoin halo remodelasaun iha Agostu 2015, Samala-Rua asume kargu nudar Komisariu Adjuntu ba Prevensaun no Sensibilizasaun to’o Junu 2016.

Nudar Komisariu Adjuntu responsabiliza serbisu sensibilizasaun anti-korrupsaun ba publiku, ba setor edukasional, sosiedade sivil, asosiasaun sira, lider komunitariu sira no koordena peskiza iha area nebe relasiona ho korrupsaun. Ho remodelasaun nebe halo alen de setor hirak temi dadaun ne’e, Samala-Rua mos orienta programa prevensaun iha setor publiku no privadu. Peskisa nebe realiza durante periodu servisu ne’e inklui Persepsaun Publiku kona ba korrupsaun, 2011 no 2015, movimentu veikulu Estadu nian iha 2012 no Integridade iha Setor Publiku nebe realiza iha 2014. Alen de serbisu rutina nebe relasiona ho funsaun nebe atribui ona, koordena mos projetu elaborasaun planu estratejiku KAK nian iha 2011 no nia revizaun iha tinan 2015, produz guia sensibilizasaun publika anti-korrupsaun no disionariu anti korrupsaun ho apoiu husi UNDP.

Nomeadu nudar Pontu Fokal ba Konvensaun Nasoens Unidas Kontra Korrupsaun (UNCAC) no Koordenador Grupu Trabailu UNCAC iha Timor-Leste. Funsaun hirak ne’e lori Samala-Rua ba halo parte diretu iha reuniaun, konferensia, seminariu ka workshop sira nebe relasiona ho Konvensaun ne’e, husi tinan 2011 to’o 2016, nebe relasiona ho prevensaun korrupsaun, kriminalizasaun no implementasaun lei, brankeamentu kapitais, kooperasaun internasional no rekoperasaun bens nebe ema hetan husi hahalok kriminal sira. Halo parte iha diskusaun peritu sira hodi produz Guia Nasones Unidas nian ba dezenvolve estratejia nasional kontra korrupsaun nebe publika iha Novembru 2015.  Reprezenta Timor-Leste iha Konferensia Estadus Illas Kiik sira hodi diskuti kona-ba medida estratejika sira kontra korrupsaun. Reprezenta Timor-Leste iha Konferensia Estadu Parte UNCAC nian iha Saint Petersburgue, Russia 2015.

Koordena Timor-Leste nia auto-avaliasaun ba Implementasaun UNCAC nia Kapitulu sira kona ba kriminalizasaun no implementasaun lei no kapitulu kona ba Kooperasaun Internasional, no koordena avaliasaun esterna peritu sira husi Fiji no Namibia ba Timor-Leste nia auto-avaliasaun nebe realiza iha tinan 2012. Sai avaliador ba implementasaun UNCAC iha Republika Nauru iha tinan 2014 no Republika Angola iha Fevereiru 2016.

Ho esforsu makas no koordenasaun lideransa entre Komisariu no Adjuntu sira ho pesoal tomak iha KAK, konsegue deteta, investiga kazu lobuk ida nebe relasiona ho abuzu de poder, korupsaun ativa no passiva, pekulatu, pekulatu uzu no partisipasaun ekonomiku iha negosiu no halo atividade prevensaun lobuk ida iha setor publiku, privadu, setor edukasional no sosiedade.

Perfil [14]: Kaer Knaar iha Komisaun Anti-Korrupsaun (KAK) Perfil [14]: Kaer Knaar iha Komisaun Anti-Korrupsaun (KAK) Reviewed by Unknown on 6:15 AM Rating: 5

No comments