Perfil [6]: Estajiu no Movimentu Klandestinu

Jose Samala-Rua - Kompaneirus klandestina - Dezembru 1989
Kompaneirus klandestina, Dezembru 1989

Iha tinan 1989 Amu Bispu Dom Carlos Filipe Ximenes Belo SDB, husu Samala-Rua ba halo estajiu iha Timor-Leste no kolokadu iha Seminariu Menor Lahane, too tinan 1990. Iha neba nia simu kargu nudar Vise-Prefeitu, hanorin Latin ba Seminaristas Primeiro Ano, psikolojia personalidade ba Segundo Ano no introdusaun Biblia ba Ano Prepedeutiku.

Durante periodu estajiu halo parte iha atividade movimentu klandestina OJETIL iha Timor-Leste liu husi atividades preparasaun no partisipasaun direta iha asaun manifestasaun hasoru Embaxador Estados Unidos America nian, John Monjo, nebe vizita Timor-Leste iha 16 Janeiru 1990. Atividades seluk klandestina nian mak hanesan halo transkrisaun ba mensajen audiu hirak nebe mai husi Comando Superior da Luta nebe diriji ba responsavel sira ka populasaun sira iha vila laran.

Depois estajiu fila fali ba Seminariu Maior Malang iha Jullu 1990 no kontinua envolve nafatin iha atividade klandestina RENETIL iha Malang. Halo serbisu hamutuk ho RENETIL desde 1988 hafoin organizasaun ne’e harii iha Denpasar-Bali, tanba fundador balun husi organizasaun estudantil ne’e Samala-Rua nia kolega eskola iha SMPK Paulos VI no SMAK St. Yoseph Dili, hanesan Carlos Saky, Marciano Garcia da Silva no Julio Abel Ribeiro.
Perfil [6]: Estajiu no Movimentu Klandestinu Perfil [6]: Estajiu no Movimentu Klandestinu Reviewed by José Neves Samala-Rua on 7:50 PM Rating: 5

No comments