Perfil [3]: Edukasaun Nivel Pre-Sekundariu

Kontinua fali eskola iha nivel pre-sekundariu (Sekolah Menengah Pertama – SMP) iha tinan 1979 iha Ermera. Molok hahu estudus iha pre-sekundariu Samala-Rua halo servisu nudar fotografu independente ho makina fotografu Ricl-500 ida, hodi buka osan durante tinan ida ho resin. 

Remata tiha primeiru anu pre-sekundariu iha Ermera, Samala-Rua transfere ba eskola pre-sekundariu ka Sekolah Menengah Pertama Katolik Paulus VI (SMPK Paulus VI) iha Dili no remata iha 1982. Durante tempu eskola, iha SMP, Samala-Rua mos tuir atividades Pramuka ka Boy Scout no hetan biban ba tuir Jamborim Nasional no Asia Pacific nebe realiza iha Cibubur, Jakarta, iha fulan Junu 1981. 

Alen de atividades Boy Scout ka pramuka Jose Neves Samala-Rua nudar aspirante Seminariu Menor Nossa Senhora de Fatima Lahane desde tinan 1981 no tama Seminariu iha 1982 ho estudos iha Ensinu Sekundariu Katolika Saun Jose (Sekolah Menengah Atas Katolik Santo Yoseph –SMAK St. Yoseph) Dili, husi 1982 to’o 1985.
Perfil [3]: Edukasaun Nivel Pre-Sekundariu Perfil [3]: Edukasaun Nivel Pre-Sekundariu Reviewed by Unknown on 7:31 PM Rating: 5

No comments