Perfil [4]: Seminariu, Sensibilizasaun no Patriotismu


Iha Seminario Menor Nossa Senhora de Fatima Lahane, Padre João Felgueiras, Reitor Seminario no Padre José Alves Martins (Kaer Metin), Diretor Espiritual enkoraja seminarista sira la’os estuda no reza deit, maibe buka hatene no refleta bebeik situasaun sosial no politika povu Timor-Leste nian no akontesimentu hirak mosu iha Timor laran ka iha rai seluk kona-ba Timor-Leste. Fila husi ferias, Seminarista sira tenki halo reflesaun kona-ba esperiensia durante pasa ferias no kona-ba akontesimentu hirak nebe sira hasoru. 

Iha Dezembru 1983, hafoin rona tiha kazu masakre Kraras, ekipa seminarista ida konstitui husi seminaristas na’in 6 inklui Samala-Rua, ba selebra Natal hamutuk ho Padre Domingos Soares Maubere no sarani sira iha Parokia Vikeke. Iha neba sira hasoru malu no ko’alia diretamente ho populasaun sira nebe sai vitima husi masakre ne’e. Husi Vikeke Samala-Rua no nia kolega Miguel Nazario, ema Luka/Vikeke, akomapaina ho mata-dalan ida, la’o ain husi Vikeke Vila ba Lakluta/Dilor, liu husi Kraras. Sira toba kalan ida iha Luka, iha Miguel Nazario nia familia sira. Fila fali ba Seminariu sira halo nafatin reflesaun kona-ba esperiensia no kona-ba akontesimentu iha Kraras no akontesimentu sira seluk nebe sira rona.

Ambienti formasaun iha Seminario no seminarista ida-idak nia esperiensia iha moris fatin ka hela fatin no informasaun hirak nebe superior sira fahe ba Seminarista sira kontribui ba forma sensibilidade ba situasaun Timor nian. Reflesaun no esperiensia diretu iha situasaun hirak hanesan ne’e, husik hela informasaun lobuk ida nebe, wainhira iha momentu oportunu, seminarista sira tatoli mos ba bainaka (Padre ka Bispu husi rai-li’ur) sira nebe halo vizita ba Seminariu, inklui Bispo Ketua MAWI/KWI (Prezidente Konseilu Episkopal) Indonesia nian. Atividade sira ne’e la-para iha ne’e maibe evolui nafatin iha Samala-Rua sira nia grupu Seminaristas.

Iha 1985, hafoin hasai tiha kursu iha eskola sekundariu, Samala-Rua sofre moras no tenki halo tratamentu no deskansa durante tinan ida. Planu atu tama Seminariu Maior iha tinan ne’e kansela tiha too tinan 1986 mak Samala-Rua hamutuk ho nia kolega seminarista nain hat ba kontinua estudus superior iha Seminario Maior Diosezanu Malang.
Perfil [4]: Seminariu, Sensibilizasaun no Patriotismu Perfil [4]: Seminariu, Sensibilizasaun no Patriotismu Reviewed by Unknown on 7:37 PM Rating: 5

No comments